lördag 25 augusti 2012

ATT UTROTA MYROR

Hur blir man av med myror och andra oönskade insekter på tomten?
Det är en fråga som har satt myror i huvudet på mången förtvivlad fastighetsägare. Men mest synd är det förstås om myrorna, dom stackarna.


I den lilla stugan vid havet hittade jag ett exemplar av tidningen Se nr 38 från 1967. Där fann jag sommarens verkliga guldkorn i form av ett brev i just detta ämne.


Det uppges vara skrivet av en flaggjunkare vid Kustartilleriet och är ställt till Fortifikationsförvaltningen.
Så här lyder det i sin helhet:

"Sedan Ni meddelat att Ni ej är i tillfälle att utlämna koldisulfid att användas här för utrotande av myror, gjordes hänvändelse till intendenten. Denne svarade, att han kunde utlämna sådant utrotningsmedel endast i den mån de ifrågavarande myrorna befunno sig inomhus. I den mån myrorna befunno sig utomhus tillkom utlämningen av utrotningsmedlet vederbörande fortifikationsförvaltning.


Det stöter givetvis på svårigheter att avgöra vilka avsikter som hysas av de myror som skola utrotas; en del bo inomhus och gå ut och söka sig föda, andra åter bo ute och kommer in efter mat. Det är svårt att i varje särskilt fall avgöra, huruvida en myra kommer utifrån, och således är en fortifikationsmyra, eller om den kommer inifrån och följaktligen är en intendentsmyra. En del av våra myror synas röra sig kretsformigt, andra åter ströva omkring skenbart planlöst.

Myrornas ifrågavarande uppträdande är naturligtvis högst förkastligt och skulle kunna leda till att en fortifikationsmyra blev utrotad med intendentsgift, respektive en intendentsmyra utrotad med fortifikationsgift, vilket vore i strid med gällande förordningar och sannolikt skulle föranleda omfattande utredningar, remisser etc.

I beaktande av att erfarenheten visar att en myra som behandlats med intendentsgift blir lika död som en dylik, behandlad med fortifikationsgift, och vice versa, anhåller jag härmed att Ni låter begära lika kvantiteter av samma gift från såväl fortifikationen som intendenturen och låter blanda upp desamma, så att ingen vet vilket gift som vållat en viss myras död.”
Säga vad man vill om militärer, men jag har en känsla av att dom var roligare förr.


1 kommentar: